Regulamin BackPay

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO BackPay

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Venice International z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: Narutowicza 21, 90-117 Łódź); NIP: 7251349318; adres poczty elektronicznej: info@farby-24.pl.
  1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
  1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego, której właścicielem i administratorem jest Organizator.

 2. DEFINICJE:

  2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  2.1.1. KATALOG – katalog produktów, na które Klient wymienić może zgromadzone Punkty, dostępny w Sklepie Internetowym.
  2.1.2. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
  2.1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 2.1.4. ORGANIZATOR – Venice International(adres siedziby i adres do doręczeń: Narutowicza 21, 90-117 Łódź); NIP: 5342335077; oraz adres poczty elektronicznej: info@farby-24.pl.
  2.1.5. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 2.1.6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2.1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego. 2.1.8. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.farby-24.pl w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

  3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
  3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie pola akcji. Utworzone w ten sposób konto stanowi również konto Klienta w Sklepie Internetowym. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym może przystąpić do programu lojalnościowego poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w ustawieniach konta.
  3.1. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@farby-24.pl lub też pisemnie na adres: Narutowicza 21, 90-117 Łódź.

 4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

  4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 1 Października 2021 r. przez czas nieokreślony. Klient zachowuje prawo wykorzystania zgromadzonych środków przez okres trzech miesięcy po zakończeniu Programu.
  4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym.
  4.3. Ilość Punktów przyznawanych Klientowi z tytułu zawieranej przez niego umowy sprzedaży Produktu jest wskazywana na stronie Sklepu Internetowego w opisie każdego Produktu biorącego udział w Programie Lojalnościowym.
  4.4. Dodatkowo Punkty mogą zostać przyznane za:
  4.4.1. Rejestrację Konta w Sklepie Internetowym;
  4.4.2. Zapis do newslettera;
  4.4.3. Napisanie recenzji Produktu w Sklepie Internetowym zawierającej minimum 1000 znaków.
  4.5. Klientowi nie przysługują Punkty w wysokości wskazanej zgodnie z pkt.
  4.4, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Produktu, gdy:
  4.5.1. w wyniku uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą, Klientowi został przyznany dodatkowy rabat na ten Produkt lub gdy Klient posiada stały rabat w Sklepie Internetowym;
  4.5.2. w wyniku uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą, Klient otrzymał dodatkowo za darmo inny Produkt (gratis) do Produktu, którego dotyczyła umowa sprzedaży;
  4.5.3. Klient odstąpił od umowy sprzedaży tego Produktu.
  4.6. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów w ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@farby-24.pl lub też pisemnie na adres: Narutowicza 21, 90-117 Łódź.

 5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

  5.1. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie Internetowym.
  5.2. Ilość Punktów niezbędnych do możliwości wymiany ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie, wskazana jest każdorazowo przy opisie każdego Produktu w Katalogu dostępnym w Sklepie Internetowym.
  5.3. Środki przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane w terminie 1 roku od dnia ich przyznania.
  5.4. Klient ponosi koszty dostawy Produktu dostępnego w ramach Katalogu.
  5.5. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym.
  5.6. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.
  5.7. Sponsorem Nagród jest Organizator.

  5.8. Z powodu braku produktu lub konkretnej jego dostępności (termin uczestnictwa), Organizator zastrzega sobie prawo w chwili wymiany           zgromadzonych punktów przez Klienta na nagrody, do ewentualnej ich podmiany na inne podobne produkty o podobnej wartości, Organizator będzie się kontaktował w tej sprawie z Klientem drogą elektroniczną lub na podany numer telefonu podane w indywidualnym profilu Klienta w sklepie pod adresem www.farby-24.pl.
 1. DANE OSOBOWE

  6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
  6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;
  6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
  6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: info@farby-24.pl albo pisemnie na adres Administratora: Narutowicza 21, 90-117 Łódź.

 2. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

  7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym za pośrednictwem opcji dostępnej w ramach konta, a także poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@farby-24.pl lub też pisemnie na adres: Narutowicza 21, 90-117 Łódź. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
  7.2. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.

 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@farby-24.pl lub też pisemnie na adres: Narutowicza 21, 90-117 Łódź.
  8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  9.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
  9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.
  9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Dodatki Lakiernicze
Oryginalny Wzornik Kolorów RAL K7
Oryginalny Wzornik Kolorów RAL K7

65,77 zł

53,47 zł

szt.
RAL 3022 Farba Proszkowa Poliestrowa Kolor Różowo-Brązowy Połysk P/S1/U/3022/7-131 Minimum 1 kg
RAL 3022 Farba Proszkowa Poliestrowa Kolor Różowo-Brązowy Połysk P/S1/U/3022/7-131 Minimum 1 kg

48,59 zł

Cena regularna: 68,59 zł

Najniższa cena: 68,59 zł

39,50 zł

Cena regularna: 55,76 zł

Najniższa cena: 55,76 zł
kg.
RAL 5024 Farba Proszkowa Poliestrowa Kolor Niebieski Pastelowy Połysk P/S1/U/5024/7-152 Minimum 1 kg
RAL 5024 Farba Proszkowa Poliestrowa Kolor Niebieski Pastelowy Połysk P/S1/U/5024/7-152 Minimum 1 kg

33,27 zł

Cena regularna: 55,45 zł

Najniższa cena: 55,45 zł

27,05 zł

Cena regularna: 45,08 zł

Najniższa cena: 45,08 zł
kg.
Dysza Gema Optiflex 2 DI003
Dysza Gema Optiflex 2 DI003

40,66 zł

33,06 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl